28 lat na rynku
Oddziały w 7 krajach
Klienci z ponad 100 krajów
Wsparcie od prototypu aż po produkcję
SENSIRION

Sensirion – producent czujników

Humidity sensorGas sensorAir conditioningAir quality control

Przegląd podstawowych informacji oraz wskazówki dotyczące czujników CO2, lotnych związków organicznych, wilgotności, temperatury oraz przepływu cieczy i gazu. Jeśli szukasz rozwiązania w zakresie czujników, Sensirion Cię nie zawiedzie.

Czujniki firmy Sensirion w sposób niezawodny mierzą wszystkie istotne parametry środowiskowe, takie jak wilgotność względna, temperatura, stężenie CO2, stężenie lotnych związków organicznych oraz pyłów zawieszonych. Sensirion oferuje również czujniki do pomiaru przepływu cieczy oraz masowego natężenia przepływu gazów.

Pomiary parametrów środowiskowych

Czujniki wilgotności względnej i temperatury


Wilgotność względna

Informacje podstawowe
SDziałanie czujników opiera się na pomiarze kapacytancji pomiędzy elektrodami umieszczonymi w membranie wykonanej z porowatego polimeru. Para wodna przenika do membrany i zmienia kapacytancję pomiędzy elektrodami.

Porównanie czujników zostało przedstawione w tabeli poniżej.

Warto wiedzieć

Czujniki STSx
Czujnik temperatury STS21 cechują te same parametry co SHT21, z wyjątkiem niższego średniego zużycia prądu wynoszącego 20μA. Wynika to z faktu, że czas pomiaru T = 66ms, podczas gdy w przypadku SHT21 czas pomiaru T + czas pomiaru WW = 66ms + 22ms. Czujniki temperatury STS3x charakteryzują się takimi samymi parametrami, jak czujniki SHT3x, ale mierzą wyłącznie temperaturę.

Cykl życia czujnika
Czujniki SHT1x nie są już produkowane, dlatego zalecamy korzystanie z czujników SHT3x. Ze względu na odmienną obudowę czujnika, migracja wymaga przeprojektowania płytki obwodu drukowanego, jak również zmian w oprogramowaniu, gdyż SHT3x wykorzystuje interfejs I2C w miejsce S-bus.

Zaprzestano również produkcji czujników SHT7x. W zamian zachęcamy do korzystania z urządzeń SHT85. Migracja wymaga zmian oprogramowania, gdyż SHT85 wykorzystuje interfejs I2C.

Czujniki SHT2x oraz SHTC1 nadal będą produkowane masowo. Chociaż nie ma obecnie planów wstrzymania produkcji, w przypadku nowych konstrukcji zalecamy wykorzystanie czujników SHT3x oraz SHTC3.

Czujnik SHTW1 nie jest już produkowany. Zalecamy skorzystanie z SHTW2 (inna obudowa wymaga przeprojektowania płytki obwodu drukowanego).

Praca na baterii
Napięcie nominalne baterii litowej (litowo-chlorkowo-tionylowej) wynosi 3 V (3,6 V). Do całkowitego rozładowania dochodzi w chwili, gdy napięcie spadnie do poziomu 2 V (napięcie odcięcia). Wszystkie czujniki wilgotności względnej i temperatury oraz czujniki temperatury charakteryzują się niskim zużyciem prądu i mogą pracować na baterii, przy czym:

● czujnik SHT3X pracuje w zakresie napięcia od 2,15 do 5,5 V – pojemność baterii nie zostanie w pełni wykorzystana
● czujniki SHTC1, SHTW2 pracują w zakresie napięcia od 1,62 do 1,98 V – wymagają zastosowania stabilizatora napięcia oraz przesuwnika poziomu napięcia I2C
● SHTC3 pracuje w zakresie napięcia od 1,62 do 3,6 V, obejmującym cały zakres napięcia baterii

Zestawy ewaluacyjne
Sensirion oferuje modułowe zestawy ewaluacyjne, na które składają się mostek SEK SensorBridge, czujniki SEK-SHT31 (SHT35, SHTC3, SHTW2) oraz ControlCenter – bezpłatne oprogramowanie do pobrania służące do wizualizacji danych z pomiarów.

Bazujące na tlenku metalu, półprzewodnikowe czujniki do pomiaru ekwiwalentu CO2 oraz lotnych związków organicznych

Informacje podstawowe

Czujnik zbudowany jest z sensora wykonanego z tlenku metalu będącego półprzewodnikiem typu „n”, elektrod czujnikowych oraz grzałki. Obecnie najpowszechniej stosowanym tlenkiem metalu jest SnO2. Sensor podgrzewany jest do temperatury optymalnej dla wykrywania danego gazu. Typowa wartość temperatury mieści się w zakresie od 200 do 400 °C.

Na sensorze następuje adsorpcja tlenu atmosferycznego, dochodzi do związania elektronów i powstaje warstwa zubożona. Jeśli w otaczającej atmosferze obecne są również molekuły gazów utleniających lub redukujących, mogą one reagować z zaadsorbowanymi jonami tlenu, wskutek czego wcześniej związane elektrony stają się ponownie nośnikami ładunku elektrycznego w sensorze. Prowadzi to do obniżenia progu energetycznego w strukturze pasma elektronowego półprzewodnika, co skutkuje zwiększeniem przewodności.

SGP30 oraz SGPC3

Sensirion idzie o krok dalej – firma scala wiele bazujących na tlenkach metali sensorów z układami elektronicznymi, tworząc łatwe w eksploatacji, skalibrowane czujniki do zastosowań wewnątrz budynków. SGP30 wylicza ekwiwalent CO2 na podstawie zmierzonego stężenia H2 oraz mierzy stężenie lotnych związków organicznych. SGPC3 mierzy wyłącznie stężenie lotnych związków organicznych. Obydwa czujniki przesyłają zmierzone wartości poprzez interfejs I2C.

W tabeli poniżej przedstawiono najistotniejsze cechy urządzeń.

Więcej informacji o czujnikach SGP30 oraz SGPC3 znaleźć można w artykułach SGP 30 – Przełomowy czujnik półprzewodnikowy z tlenkiem metalu oraz Czujnik jakości powietrza gwarantujący pobór mocy o wartości zaledwie 65µA

Zestawy ewaluacyjne

Potrzebne będą mostek SEK SensorBridge oraz czujniki SEK-SGP30 (SGPC3).

Czujnik CO2 - SCD30
Informacje podstawowe

Bazujący na technologii NDIR (niedyspersyjnej absorpcji podczerwieni) czujnik wykorzystuje fakt, że molekuły CO2 absorbują promieniowanie podczerwone o określonej długości fali. W przypadku długości fali wynoszącej ok. 4,2 μm, absorpcja przez cząsteczki CO2 jest maksymalna, przy minimalnym poziomie absorpcji przez inne gazy obecne w powietrzu.

Warto wiedzieć

Kanał referencyjny kompensuje dryfty gdy kanały podlegają takiemu samemu oddziaływaniu (np. natężenia strumienia świetlnego). Zasada podwójnego kanału nie gwarantuje precyzji po montażu. W celu jej przywrócenia po montażu należy dokonać kalibracji na obiekcie.

Zestawy ewaluacyjne

Potrzebne będą mostek SEK SensorBridge oraz czujnik SEK-SCD30.

Pyły zawieszone - SPS30
Informacje podstawowe

Czujniki mierzą liczbę, rozmiar i stężenie cząstek, wykorzystując w tym celu własności rozproszenia światła. Podstawowe elementy składowe czujnika to: źródło światła skierowanego na cząstki, detektor do pomiaru światła rozproszonego przez cząstki oraz obwody elektroniczne służące do przetwarzania i analizowania sygnałów wyjściowych z detektora.

Więcej informacji znaleźć można w artykule Technologiczny przełom w dziedzinie optycznych czujników cząstek stałych.

Warto wiedzieć

Czujnik SPS30 mierzy stężenie masowe pyłów zawieszonych należących do kategorii PM1,0, PM2,5, PM4 oraz PM10.

PM10 oznacza wszelkie cząsteczki o średnicy mniejszej niż 10 μm. Granica wykrywalności w przypadku SPS30 wynosi 0,3 μm, w związku z czym cząsteczki o średnicy od 0,3 do 10 μm klasyfikuje on jako PM10. Analogicznie: jako PM4 klasyfikowane są cząsteczki o średnicach od 0,3 do 4 μm itp.

Cząsteczki o mniejszej średnicy są stale obecne w atmosferze. Poniższy wykres oparty na pomiarach laboratoryjnych wykonanych dla ciężkiego aerozolu pokazuje, że występowanie cząstek o średnicach od 4 do 10 μm jest statystycznie ok. 300 razy rzadsze niż występowanie cząstek o średnicy od 0,5 do 1 μm, nawet w przypadku bardzo ciężkich aerozoli.

Kiedy zdasz sobie sprawę z faktu, iż zakresy wykrywalności nakładają się, a występowanie pyłów PM1 może być statystycznie 300 razy częstsze niż pyłów PM10, zrozumiesz dlaczego czujnik SPS30 wskazuje podobną koncentrację masową PM1,0, PM2,5, PM4 oraz PM10.

Czujniki różnicy ciśnień

Informacje podstawowe

Czujniki wykorzystują mikrosensor kalorymetryczny bazujący na mikroukładzie elektromechanicznym (MEMS). Sensor składa się z dwóch czujników temperatury oraz małego elementu grzejnego. Różnica temperatur zmierzona przez czujniki skorelowana jest z masowym natężeniem przepływu nad układem.

Wartością wyjściową jest zawsze różnica ciśnień, a dla czujników zapewniana jest kompensacja temperatury gwarantująca właściwy pomiar masowego natężenia przepływu lub różnicy ciśnień.

Aby lepiej zrozumieć podstawowe zasady działania czujników, zalecamy zapoznać się z uwagami dotyczącymi zastosowań: Selection Guide Differential Pressure Sensors (Przewodnik ułatwiający dobór odpowiedniego czujnika różnicy ciśnień) oraz Whitepaper Differential Pressure Sensors Efficient Gas Flow Measurements in Bypass (Biała księga; Czujniki różnicy ciśnień; Skuteczny pomiar przepływu gazu w obejściu).

Porównanie czujników przedstawiono w tabeli poniżej.

Co jeszcze warto wiedzieć
Korzyści wynikające z termicznej zasady działania

Brak ruchomych części - czujniki są solidne i niezawodne
● Brak dryftu
● Brak uchybu
● Brak wrażliwości na pozycję
● Brak histerezy

Wysoka czułość w pobliżu zera

● Bardzo duży zakres dynamiczny
● Dokładność w pobliżu zera lepsza niż 0,04% pełnej skali

Pomiar przepływu gazu w obejściu

Najlepszą metodą pomiaru masowego natężenia przepływu w konfiguracji obejściowej jest zastosowanie skalibrowanego czujnika różnicy ciśnień z kompensacją temperatury dla masowego natężenia przepływu. Czujniki firmy Sensirion cechują się największą czułością w pobliżu zera, co pozwala zastosować ogranicznik przepływu powodujący jedynie niewielki spadek ciśnienia.

Jeśli posłużymy się analogią elektryczno-mechaniczną:

● masowe natężenie przepływu -> prąd elektryczny I
● ogranicznik przepływu nieznacznie zwiększa opór przepływu gazu -> opór elektryczny R
● w związku z czym I*R=V-> różnica ciśnień

Kanalik przepływowy wewnątrz czujnika jest wąski, dlatego charakteryzuje się dużym oporem. Ze względu na tolerancje stosowane w ramach procesów produkcyjnych, opór jest wysoce zmienny. Ogranicznik przepływu cechuje się małym oporem i bardzo małymi jego zmianami, ponieważ w trakcie produkcji tego urządzenia możliwe jest zachowanie bardzo wysokiego stopnia precyzji. Ponieważ czujnik mierzy różnicę ciśnień (napięcie), a R_s >> R_fr, nie ma konieczności dokonywania ponownej kalibracji systemu w przypadku wymiany czujnika.

Zestawy ewaluacyjne

Do oceny czujnika SDP31 potrzebny będzie zestaw EK-P4, zaś do oceny czujnika SDP810-500 Pa potrzebny będzie zestaw EK-P5 W obu przypadkach należy pobrać oprogramowanie przeglądarki.

Mierniki przepływu cieczy

Informacje podstawowe

Czujniki wykorzystują mikrosensor kalorymetryczny bazujący na mikroukładzie elektromechanicznym (MEMS). Kanalik przepływowy wewnątrz czujnika pokryty jest materiałem obojętnym, wskutek czego ciecz nie wchodzi w bezpośredni kontakt z mikrosensorem.

Czujniki zaprojektowano do pomiarów przepływu cieczy w zakresie od μl/min do setek ml/min.

● Dzięki swojej solidnej obudowie mierniki przepływu cieczy SLx stanowią urządzenia pierwszego wyboru w przypadku wymagających środowisk przemysłowych, laboratoryjnych konfiguracji badawczych lub zastosowań autonomicznych. Wszystkie mierniki przepływu cieczy wyposażone są w te same złącza elektryczne i zostały zaprojektowane do współpracy z przewodami do czujników SCC1-USB, SCC1-RS485 oraz SCC1-Analog.
● Czujniki przepływu cieczy Lx idealnie nadają się do wbudowania w aparaturę, w urządzenie lub w system OEM, np. w przypadku zastosowań w diagnostyce lub naukach przyrodniczych.
● Czujniki serii LPG10 mają postać miniaturowego, planarnego układu szklanego nadającego się do zastosowań przewidujących niskie natężenie przepływu oraz ograniczoną ilość dostępnego miejsca. Znajdujące się u dołu otwory strumieniowe umożliwiają kompaktową integrację z mikrostrumieniowymi przewodami rozgałęźnymi.
● Czujniki serii LD20 zaprojektowano jako jednorazowego użytku komponenty do zastosowań biomedycznych.
● W przypadku SLF3x znacznie zoptymalizowano projekt mechaniczny, co zapewnia najlepszy możliwy stosunek wydajności do ceny. Czujnik maksymalizuje poziom bezpieczeństwa, stabilności oraz długotrwałej niezawodności w ogromnym zakresie zastosowań, w tym w diagnostyce, aparaturze analitycznej oraz w naukach przyrodniczych.

Możliwość precyzyjnego pomiaru niewielkiego przepływu cieczy sprawia, że czujniki te nadają się w szczególności do zastosowań takich jak:

● procesy dozowania w branży półprzewodników
● obróbka z minimalnym smarowaniem (MQL)
● przetwarzanie żywności
● podawanie i wlewy leków
● analiza krwi / sekwencjonowanie
● cytometria przepływowa
● sekwencjonowanie DNA

Porównanie czujników przedstawiono w tabeli poniżej.

Zestawy ewaluacyjne

Mierniki przepływu cieczy SLI, SLS, SLG lub SLQ można zamówić w ramach Zestawu mierników przepływu cieczy. Oprócz wybranego miernika przepływu cieczy zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do przeprowadzenia pierwszych pomiarów w czasie od 10 do 15 minut.

Do czujników przepływu cieczy należących do serii LPG10, LD20 oraz SLF3x oferujemy specjalne zestawy ewaluacyjne zawierające dodatkowe akcesoria montażowe oraz służące do połączenia z komputerem typu PC.

Mierniki masowego natężenia przepływu gazów

Informacje podstawowe

Podobnie jak inne czujniki przepływu, urządzenia tego typu również wykorzystują mikrosensor kalorymetryczny bazujący na MEMS.

Seria SFM3xzostała zaprojektowana do zastosowań w medycznych urządzeniach wentylacyjnych. Seria SFM4x to mierniki masowego natężenia przepływu do zastosowań ogólnych.

Porównanie czujników przedstawiono w tabeli poniżej.

Wszystkie opisane powyżej czujniki możemy dostarczyć na żądanie (na korzystnych warunkach) z naszego magazynu lub bezpośrednio od dostawcy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące produktów firmy Sensirion, należy wysłać wiadomość na adres sensirion@soselectronic.com.

Wideo

Sensirion sensors measure reliably all the important environmental parameters such as relative humidity, temperature, the concentration of CO2, VOC and concentration of particulate matter. Sensirion also offers sensors for measuring liquid flow and the gas mass flow.

Nie przegap te artykuły!

Czy spodobały Ci się nasze artykuły? Nie przegap żadnego! Zajmiemy się wszystkim za Ciebie i chętnie sami Ci je dostarczymy.


Produkty uzupełniające

obrazek typ / opis Nr artykułu rodzaj producent na magazynie Magazyn dostawcy Cena/szt. bez VAT
STS 21 (1-100811-01) SENSIRION STS 21 (1-100811-01)

Czujnik temperatury ±0,2 / 5...60°C I2C DFN6

Więcej informacji: STS21.pdf

Czujniki temperatury

Alternatywne komponenty: STS 31-DIS (1-101416-01) 

113285
V

SENSIRION

na magazynie 76 szt
-
Wyprzedaż

1 szt+ 3,47 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SHT 21 (1-100707-01) SENSIRION SHT 21 (1-100707-01)

Czujnik temperatury i wilgotności ±2% RH ±0,3°C I2C DFN6

Więcej informacji: SHXX_Handling_Instru...

Czujniki temperatury

87917
S

SENSIRION

na magazynie 0 szt
Aktualnie na magazynie 773 szt
Z tego rezerwacja dla klientów. 1000 szt
Aktualnie do dyspozycji 0 szt
W przypadku zainteresowania większą ilością, niż aktualny stan magazynu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub kliknięcie na Pobierz ofertę cenową.
(09.08.2019: 1200 szt)
-

1 szt+ 14,90 Zł

10 szt+ 14,30 Zł

100 szt+ 13,30 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
STS 31-DIS (1-101416-01) SENSIRION STS 31-DIS (1-101416-01)

Czujnik temperatury ±0,2°C / 0...90°C I2C DFN8

Więcej informacji: STS3x_Datasheet.pdf

Czujniki temperatury

226189
S

SENSIRION

na magazynie 1500 szt
-

2 szt+ 3,50 Zł

100 szt+ 3,24 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SHT 31-DIS-F (1-101462-01) SENSIRION SHT 31-DIS-F (1-101462-01) new

Czujnik temperatury i wilgotności ±2% RH ±0.3°C I2C DFN8 z filtrem

Słowa kluczowe: HVAC Air quality control Appliance control Respiratory devices

Więcej informacji: Infoletter180411SHT3...

Czujniki temperatury

229928
S

SENSIRION

na magazynie 2196 szt
-

1 szt+ 13,60 Zł

10 szt+ 13,30 Zł

100 szt+ 13,10 Zł

400 szt+ 12,70 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SHT 31-DIS-P (1-101458-01) SENSIRION SHT 31-DIS-P (1-101458-01)

Czujnik temperatury i wilgotności ±2% RH ±0.3°C I2C DFN8 z taśma ochronna

Słowa kluczowe: HVAC Air quality control Appliance control Respiratory devices

Więcej informacji: SHXX_Handling_Instru...

Czujniki temperatury

218131
S

SENSIRION

na magazynie 0 szt
Aktualnie na magazynie 1750 szt
Z tego rezerwacja dla klientów. 2500 szt
Aktualnie do dyspozycji 0 szt
W przypadku zainteresowania większą ilością, niż aktualny stan magazynu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub kliknięcie na Pobierz ofertę cenową.
Przyjęcie towaru: 2500 szt
-

1 szt+ 13,70 Zł

5 szt+ 13,30 Zł

20 szt+ 13,10 Zł

100 szt+ 12,50 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SHT 30-DIS-B (1-101400-01) SENSIRION SHT 30-DIS-B (1-101400-01)

Czujnik temperatury i wilgotności ±3% RH ±0,3°C I2C DFN8

Słowa kluczowe: HVAC Air quality control Appliance control Respiratory devices

Więcej informacji: SHXX_Handling_Instru...

Czujniki temperatury

186949
S

SENSIRION

na magazynie 383 szt
Aktualnie na magazynie 2883 szt
Z tego rezerwacja dla klientów. 2500 szt
Aktualnie do dyspozycji 383 szt
W przypadku zainteresowania większą ilością, niż aktualny stan magazynu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub kliknięcie na Pobierz ofertę cenową.
-

1 szt+ 8,31 Zł

100 szt+ 7,25 Zł

1000 szt+ 6,61 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SHT 31-DIS-B (1-101386-01) SENSIRION SHT 31-DIS-B (1-101386-01)

Czujnik temperatury i wilgotności ±2% RH ±0,3°C I2C DFN8

Słowa kluczowe: HVAC Air quality control Appliance control Respiratory devices

Więcej informacji: SHXX_Handling_Instru...

Czujniki temperatury

182220
S

SENSIRION

na magazynie 1220 szt
(09.08.2019: 2500 szt)
-

1 szt+ 11,00 Zł

10 szt+ 10,40 Zł

100 szt+ 10,10 Zł

500 szt+ 9,94 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SHT 35-DIS-B (1-101388-01) SENSIRION SHT 35-DIS-B (1-101388-01)

Czujnik temperatury i wilgotności ±1,5% RH ±0,2°C I2C DFN8

Słowa kluczowe: HVAC Air quality control Appliance control Respiratory devices

Więcej informacji: SHT3x_DIS.pdf

Czujniki temperatury

209924
S

SENSIRION

na magazynie 2041 szt
Aktualnie na magazynie 2061 szt
Z tego rezerwacja dla klientów. 20 szt
Aktualnie do dyspozycji 2041 szt
W przypadku zainteresowania większą ilością, niż aktualny stan magazynu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub kliknięcie na Pobierz ofertę cenową.
-

1 szt+ 19,80 Zł

10 szt+ 18,80 Zł

100 szt+ 17,90 Zł

500 szt+ 17,70 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SHT 85 (3.000.074) SENSIRION SHT 85 (3.000.074)

Czujnik temperatury i wilgotności ±1.5% RH ±0.1°C I2C SIL4

Więcej informacji: SHT85_D1.pdf

Czujniki temperatury

305843
S

SENSIRION

na magazynie 41 szt
(09.08.2019: 150 szt)
-

1 szt+ 94,70 Zł

10 szt+ 79,30 Zł

50 szt+ 76,30 Zł

100 szt+ 71,60 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SHTC3 (3.000.047) SENSIRION SHTC3 (3.000.047)

Czujnik temperatury i wilgotności ±2% RH ±0,2°C I2C DFN4

Więcej informacji: SHTC3.pdf

Czujniki temperatury

Alternatywne komponenty: SHTC1 (1-101110-01) 

297845
S

SENSIRION

na magazynie 1329 szt
-

1 szt+ 6,82 Zł

25 szt+ 6,35 Zł

100 szt+ 6,14 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SEK-SHTW2-Sensors (3.000.109) SENSIRION SEK-SHTW2-Sensors (3.000.109) new

SHTW2 with cable for SEK SensorBridge

Więcej informacji: SEK-Flyer.pdf

Zestawy uruchomieniowe

313463
S

SENSIRION

na magazynie 5 szt
-

1 szt+ 111,00 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SGP30 (1-101646-01) SENSIRION SGP30 (1-101646-01)

Czujnik lotnych związków organicznych (VOC), CO2_eq

Słowa kluczowe: Air quality control Appliance control

Więcej informacji: SGP_Flyer_EN.pdf

Czujniki gazu

260028
S

SENSIRION

na magazynie 2480 szt
Aktualnie na magazynie 2492 szt
Z tego rezerwacja dla klientów. 12 szt
Aktualnie do dyspozycji 2480 szt
W przypadku zainteresowania większą ilością, niż aktualny stan magazynu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub kliknięcie na Pobierz ofertę cenową.
-

1 szt+ 26,00 Zł

100 szt+ 23,50 Zł

1000 szt+ 21,20 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SGPC3 (1-101647-01) SENSIRION SGPC3 (1-101647-01)

Czujnik lotnych związków organicznych (VOC)

Słowa kluczowe: Air quality control Appliance control

Więcej informacji: SGPC3_Datasheet.pdf

Czujniki gazu

289254
S

SENSIRION

na magazynie 1594 szt
Aktualnie na magazynie 1606 szt
Z tego rezerwacja dla klientów. 12 szt
Aktualnie do dyspozycji 1594 szt
W przypadku zainteresowania większą ilością, niż aktualny stan magazynu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub kliknięcie na Pobierz ofertę cenową.
-

1 szt+ 33,50 Zł

10 szt+ 31,90 Zł

100 szt+ 29,80 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SCD30 (1-101625-10) SENSIRION SCD30 (1-101625-10)

Skalibrowany moduł NDIR do pomiaru CO2, temperatury i RH

Słowa kluczowe: Air quality control Appliance control

Więcej informacji: SCD30_Product_Flyer....

Czujniki gazu

Alternatywne komponenty: CDM7160-C00 

290529
S

SENSIRION

na magazynie 0 szt
Aktualnie na magazynie 219 szt
Z tego rezerwacja dla klientów. 280 szt
Aktualnie do dyspozycji 0 szt
W przypadku zainteresowania większą ilością, niż aktualny stan magazynu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub kliknięcie na Pobierz ofertę cenową.
Przyjęcie towaru: 120 szt
(23.08.2019: 120 szt)
-

1 szt+ 176,00 Zł

40 szt+ 160,00 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SPS30 (1-101638-10) SENSIRION SPS30 (1-101638-10)

Particulate Matter Sensor PM1.0, PM2.5, PM4, PM10

Więcej informacji: SPS30_v0.9_D1.pdf

Czujniki różne

304234
S

SENSIRION

na magazynie 36 szt
(23.08.2019: 112 szt)
-

1 szt+ 113,00 Zł

56 szt+ 107,00 Zł

224 szt+ 102,00 Zł

448 szt+ 96,40 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SDP31 (1-101567-02) SENSIRION SDP31 (1-101567-02)

Czujnik różnicy ciśnień -500...500Pa port D2x2.5mm I2C

Słowa kluczowe: Respiratory devices Drones

Więcej informacji: Sensirion_SDP3x_PCN0...

Czujniki ciśnieniowe

212104
S

SENSIRION

na magazynie 59 szt
-

1 szt+ 71,60 Zł

250 szt+ 70,80 Zł

1500 szt+ 56,70 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SDP33 (1-101636-02) SENSIRION SDP33 (1-101636-02)

Czujnik różnicy ciśnień -1500...1500Pa port D2x2.5mm I2C

Więcej informacji: SDP33_Datasheet.pdf

Czujniki ciśnieniowe

293654
S

SENSIRION

na magazynie 249 szt
-

1 szt+ 71,60 Zł

250 szt+ 70,80 Zł

1500 szt+ 56,70 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SDP810-125Pa (1-101597-01) SENSIRION SDP810-125Pa (1-101597-01)

Czujnik różnicy ciśnień -125…125Pa port D3,5x9,7mm I2C

Słowa kluczowe: HVAC Gas boilers

Więcej informacji: SDP8xx_digital.pdf

Czujniki ciśnieniowe

232972
S

SENSIRION

na magazynie 85 szt
-

1 szt+ 78,90 Zł

80 szt+ 72,90 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SDP810-500Pa (1-101532-01) SENSIRION SDP810-500Pa (1-101532-01)

Czujnik różnicy ciśnień -500...500 Pa Tube I2C

Słowa kluczowe: HVAC Gas boilers

Więcej informacji: SDP8xx_digital.pdf

Czujniki ciśnieniowe

232928
S

SENSIRION

na magazynie 0 szt
Aktualnie na magazynie 1194 szt
Z tego rezerwacja dla klientów. 1840 szt
Aktualnie do dyspozycji 0 szt
W przypadku zainteresowania większą ilością, niż aktualny stan magazynu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub kliknięcie na Pobierz ofertę cenową.
Przyjęcie towaru: 800 szt
-

1 szt+ 67,80 Zł

80 szt+ 58,80 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
LPG10-1000 SENSIRION LPG10-1000

Liquid Flow Sensor Module H2O 1000ul/min I2C

Więcej informacji: LPG10-1000.pdf

Mass/Liquid Flow Sensors

298793
O

SENSIRION

Na zamówienie
-
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową
LD20-2600B (1-101564-02) SENSIRION LD20-2600B (1-101564-02)

Liquid Flow Sensor Module for Biomedical App. H2O 1000ml/h I2C

Więcej informacji: LD20-2600B.pdf

Mass/Liquid Flow Sensors

298774
O

SENSIRION

Na zamówienie
-
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową
SLF3S-1300F (3.000.091) SENSIRION SLF3S-1300F (3.000.091) new

Liquid Flow Meter H2O 40mll/min I2C

Więcej informacji: SLF3S-1300F_Prelimin...

Mass/Liquid Flow Sensors

313519
S

SENSIRION

na magazynie 0 szt
-

50 szt+ 378,00 Zł

100 szt+ 351,00 Zł

250 szt+ 313,00 Zł

Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
SFM3000-200 (1-100934-01) SENSIRION SFM3000-200 (1-100934-01)

Przepływomierz masowy powietrze, N2, O2 bez czapki -200...200slm I2C

Więcej informacji: SFM3000.pdf

Mass/Liquid Flow Sensors

131891
O

SENSIRION

Na zamówienie
-
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową
SFM3000-200-C (1-100932-01) SENSIRION SFM3000-200-C (1-100932-01)

Czujnik przepływu masy powietrza, N2, O2 z czapką, -200...200slm I2C

Więcej informacji: SFM3000.pdf

Mass/Liquid Flow Sensors

135076
O

SENSIRION

Na zamówienie
-
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową
SFM3100 (1-101290-02) SENSIRION SFM3100 (1-101290-02)

Mass Flow Meter Air, -24...240slm Analog Out

Więcej informacji: SFM3100.pdf

Mass/Liquid Flow Sensors

298809
O

SENSIRION

Na zamówienie
-
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową
SFM3200 (1-101051-01) SENSIRION SFM3200 (1-101051-01)

Digital Flow Meter for Medical Applications -100...250slm

Więcej informacji: SFM3200_Datasheet.pd...

Mass/Liquid Flow Sensors

314083
O

SENSIRION

Na zamówienie
-
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową
SFM3400-33-D (1-101607-01) SENSIRION SFM3400-33-D (1-101607-01)

Mass Flow Meter Air, N2, O2 ±33slm I2C

Więcej informacji: SFM3400.pdf

Mass/Liquid Flow Sensors

300046
O

SENSIRION

Na zamówienie
-
Pokaż informację o cenie
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową
SFM4100-A-N2-D (1-100890-02) SENSIRION SFM4100-A-N2-D (1-100890-02)

Mass Flow Meter Air, N2 0...20slm I2C Downmount

Więcej informacji: SFM4100.pdf

Mass/Liquid Flow Sensors

298811
O

SENSIRION

Na zamówienie
-
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową
SFM4100-AR-D (1-100887-02) SENSIRION SFM4100-AR-D (1-100887-02)

Mass Flow Meter Ar 20slm I2C Downmount

Więcej informacji: SFM4100.pdf

Mass/Liquid Flow Sensors

298812
O

SENSIRION

Na zamówienie
-
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową
SFM4100-AR-L (1-100685-02) SENSIRION SFM4100-AR-L (1-100685-02)

Mass Flow Meter Ar 20slm I2C Legris Carstick

Więcej informacji: SFM4100.pdf

Mass/Liquid Flow Sensors

298813
O

SENSIRION

Na zamówienie
-
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową
SFM4100-CO2-D (1-100889-02) SENSIRION SFM4100-CO2-D (1-100889-02)

Mass Flow Meter CO2 20slm I2C Downmount

Więcej informacji: SFM4100.pdf

Mass/Liquid Flow Sensors

298814
O

SENSIRION

Na zamówienie
-
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową
SFM4100-N2O-D (1-100886-02) SENSIRION SFM4100-N2O-D (1-100886-02)

Mass Flow Meter N2O 20slm I2C Downmount

Więcej informacji: SFM4100.pdf

Mass/Liquid Flow Sensors

298816
O

SENSIRION

Na zamówienie
-
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową
SFM4100 O2 Legris (1-100686-02) SENSIRION SFM4100 O2 Legris (1-100686-02)

Czujnik przepływu masy O2, 0...20slm I2C

Więcej informacji: SFM4100_DS_V1.3.pdf

Mass/Liquid Flow Sensors

234450
O

SENSIRION

Na zamówienie
-
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową
SFM4200 (1-101651-01) SENSIRION SFM4200 (1-101651-01)

Mass Flow Meter Air/O2 160slm I2C Downmount

Więcej informacji: SFM4200.pdf

Mass/Liquid Flow Sensors

298819
O

SENSIRION

Na zamówienie
-
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową

STS 21 (1-100811-01) SENSIRION  
STS 21 (1-100811-01)

Czujnik temperatury ±0,2 / 5...60°C I2C DFN6

Czujniki temperatury

Nr. Zamówienie: 113285
Producent: SENSIRION
na magazynie 76 szt
1 szt+
3,47 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SHT 21 (1-100707-01) SENSIRION  
SHT 21 (1-100707-01)

Czujnik temperatury i wilgotności ±2% RH ±0,3°C I2C DFN6

Czujniki temperatury

Nr. Zamówienie: 87917
Producent: SENSIRION
na magazynie 0 szt
(09.08.2019: 1200 szt)
1 szt+
10 szt+
100 szt+
14,90 Zł
14,30 Zł
13,30 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

STS 31-DIS (1-101416-01) SENSIRION  
STS 31-DIS (1-101416-01)

Czujnik temperatury ±0,2°C / 0...90°C I2C DFN8

Czujniki temperatury

Nr. Zamówienie: 226189
Producent: SENSIRION
na magazynie 1500 szt
2 szt+
100 szt+
3,50 Zł
3,24 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SHT 31-DIS-F (1-101462-01) SENSIRION  
SHT 31-DIS-F (1-101462-01) new

Czujnik temperatury i wilgotności ±2% RH ±0.3°C I2C DFN8 z filtrem

Czujniki temperatury

Nr. Zamówienie: 229928
Producent: SENSIRION
na magazynie 2196 szt
1 szt+
10 szt+
100 szt+
400 szt+
13,60 Zł
13,30 Zł
13,10 Zł
12,70 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SHT 31-DIS-P (1-101458-01) SENSIRION  
SHT 31-DIS-P (1-101458-01)

Czujnik temperatury i wilgotności ±2% RH ±0.3°C I2C DFN8 z taśma ochronna

Czujniki temperatury

Nr. Zamówienie: 218131
Producent: SENSIRION
na magazynie 0 szt
1 szt+
5 szt+
20 szt+
100 szt+
13,70 Zł
13,30 Zł
13,10 Zł
12,50 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SHT 30-DIS-B (1-101400-01) SENSIRION  
SHT 30-DIS-B (1-101400-01)

Czujnik temperatury i wilgotności ±3% RH ±0,3°C I2C DFN8

Czujniki temperatury

Nr. Zamówienie: 186949
Producent: SENSIRION
na magazynie 383 szt
1 szt+
100 szt+
1000 szt+
8,31 Zł
7,25 Zł
6,61 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SHT 31-DIS-B (1-101386-01) SENSIRION  
SHT 31-DIS-B (1-101386-01)

Czujnik temperatury i wilgotności ±2% RH ±0,3°C I2C DFN8

Czujniki temperatury

Nr. Zamówienie: 182220
Producent: SENSIRION
na magazynie 1220 szt
(09.08.2019: 2500 szt)
1 szt+
10 szt+
100 szt+
500 szt+
11,00 Zł
10,40 Zł
10,10 Zł
9,94 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SHT 35-DIS-B (1-101388-01) SENSIRION  
SHT 35-DIS-B (1-101388-01)

Czujnik temperatury i wilgotności ±1,5% RH ±0,2°C I2C DFN8

Czujniki temperatury

Nr. Zamówienie: 209924
Producent: SENSIRION
na magazynie 2041 szt
1 szt+
10 szt+
100 szt+
500 szt+
19,80 Zł
18,80 Zł
17,90 Zł
17,70 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SHT 85 (3.000.074) SENSIRION  
SHT 85 (3.000.074)

Czujnik temperatury i wilgotności ±1.5% RH ±0.1°C I2C SIL4

Czujniki temperatury

Nr. Zamówienie: 305843
Producent: SENSIRION
na magazynie 41 szt
(09.08.2019: 150 szt)
1 szt+
10 szt+
50 szt+
100 szt+
94,70 Zł
79,30 Zł
76,30 Zł
71,60 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SHTC3 (3.000.047) SENSIRION  
SHTC3 (3.000.047)

Czujnik temperatury i wilgotności ±2% RH ±0,2°C I2C DFN4

Czujniki temperatury

Nr. Zamówienie: 297845
Producent: SENSIRION
na magazynie 1329 szt
1 szt+
25 szt+
100 szt+
6,82 Zł
6,35 Zł
6,14 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SEK-SHTW2-Sensors (3.000.109) SENSIRION  
SEK-SHTW2-Sensors (3.000.109) new

SHTW2 with cable for SEK SensorBridge

Zestawy uruchomieniowe

Nr. Zamówienie: 313463
Producent: SENSIRION
na magazynie 5 szt
1 szt+
111,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SGP30 (1-101646-01) SENSIRION  
SGP30 (1-101646-01)

Czujnik lotnych związków organicznych (VOC), CO2_eq

Czujniki gazu

Nr. Zamówienie: 260028
Producent: SENSIRION
na magazynie 2480 szt
1 szt+
100 szt+
1000 szt+
26,00 Zł
23,50 Zł
21,20 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SGPC3 (1-101647-01) SENSIRION  
SGPC3 (1-101647-01)

Czujnik lotnych związków organicznych (VOC)

Czujniki gazu

Nr. Zamówienie: 289254
Producent: SENSIRION
na magazynie 1594 szt
1 szt+
10 szt+
100 szt+
33,50 Zł
31,90 Zł
29,80 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SCD30 (1-101625-10) SENSIRION  
SCD30 (1-101625-10)

Skalibrowany moduł NDIR do pomiaru CO2, temperatury i RH

Czujniki gazu

Nr. Zamówienie: 290529
Producent: SENSIRION
na magazynie 0 szt
(23.08.2019: 120 szt)
1 szt+
40 szt+
176,00 Zł
160,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SPS30 (1-101638-10) SENSIRION  
SPS30 (1-101638-10)

Particulate Matter Sensor PM1.0, PM2.5, PM4, PM10

Czujniki różne

Nr. Zamówienie: 304234
Producent: SENSIRION
na magazynie 36 szt
(23.08.2019: 112 szt)
1 szt+
56 szt+
224 szt+
448 szt+
113,00 Zł
107,00 Zł
102,00 Zł
96,40 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SDP31 (1-101567-02) SENSIRION  
SDP31 (1-101567-02)

Czujnik różnicy ciśnień -500...500Pa port D2x2.5mm I2C

Czujniki ciśnieniowe

Nr. Zamówienie: 212104
Producent: SENSIRION
na magazynie 59 szt
1 szt+
250 szt+
1500 szt+
71,60 Zł
70,80 Zł
56,70 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SDP33 (1-101636-02) SENSIRION  
SDP33 (1-101636-02)

Czujnik różnicy ciśnień -1500...1500Pa port D2x2.5mm I2C

Czujniki ciśnieniowe

Nr. Zamówienie: 293654
Producent: SENSIRION
na magazynie 249 szt
1 szt+
250 szt+
1500 szt+
71,60 Zł
70,80 Zł
56,70 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SDP810-125Pa (1-101597-01) SENSIRION  
SDP810-125Pa (1-101597-01)

Czujnik różnicy ciśnień -125…125Pa port D3,5x9,7mm I2C

Czujniki ciśnieniowe

Nr. Zamówienie: 232972
Producent: SENSIRION
na magazynie 85 szt
1 szt+
80 szt+
78,90 Zł
72,90 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SDP810-500Pa (1-101532-01) SENSIRION  
SDP810-500Pa (1-101532-01)

Czujnik różnicy ciśnień -500...500 Pa Tube I2C

Czujniki ciśnieniowe

Nr. Zamówienie: 232928
Producent: SENSIRION
na magazynie 0 szt
1 szt+
80 szt+
67,80 Zł
58,80 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

LPG10-1000 SENSIRION  
LPG10-1000

Liquid Flow Sensor Module H2O 1000ul/min I2C

Mass/Liquid Flow Sensors

Nr. Zamówienie: 298793
Producent: SENSIRION
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową

LD20-2600B (1-101564-02) SENSIRION  
LD20-2600B (1-101564-02)

Liquid Flow Sensor Module for Biomedical App. H2O 1000ml/h I2C

Mass/Liquid Flow Sensors

Nr. Zamówienie: 298774
Producent: SENSIRION
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową

SLF3S-1300F (3.000.091) SENSIRION  
SLF3S-1300F (3.000.091) new

Liquid Flow Meter H2O 40mll/min I2C

Mass/Liquid Flow Sensors

Nr. Zamówienie: 313519
Producent: SENSIRION
na magazynie 0 szt
50 szt+
100 szt+
250 szt+
378,00 Zł
351,00 Zł
313,00 Zł
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania

SFM3000-200 (1-100934-01) SENSIRION  
SFM3000-200 (1-100934-01)

Przepływomierz masowy powietrze, N2, O2 bez czapki -200...200slm I2C

Mass/Liquid Flow Sensors

Nr. Zamówienie: 131891
Producent: SENSIRION
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową

SFM3000-200-C (1-100932-01) SENSIRION  
SFM3000-200-C (1-100932-01)

Czujnik przepływu masy powietrza, N2, O2 z czapką, -200...200slm I2C

Mass/Liquid Flow Sensors

Nr. Zamówienie: 135076
Producent: SENSIRION
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową

SFM3100 (1-101290-02) SENSIRION  
SFM3100 (1-101290-02)

Mass Flow Meter Air, -24...240slm Analog Out

Mass/Liquid Flow Sensors

Nr. Zamówienie: 298809
Producent: SENSIRION
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową

SFM3200 (1-101051-01) SENSIRION  
SFM3200 (1-101051-01)

Digital Flow Meter for Medical Applications -100...250slm

Mass/Liquid Flow Sensors

Nr. Zamówienie: 314083
Producent: SENSIRION
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową

SFM3400-33-D (1-101607-01) SENSIRION  
SFM3400-33-D (1-101607-01)

Mass Flow Meter Air, N2, O2 ±33slm I2C

Mass/Liquid Flow Sensors

Nr. Zamówienie: 300046
Producent: SENSIRION
Pokaż informację o cenie
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową

SFM4100-A-N2-D (1-100890-02) SENSIRION  
SFM4100-A-N2-D (1-100890-02)

Mass Flow Meter Air, N2 0...20slm I2C Downmount

Mass/Liquid Flow Sensors

Nr. Zamówienie: 298811
Producent: SENSIRION
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową

SFM4100-AR-D (1-100887-02) SENSIRION  
SFM4100-AR-D (1-100887-02)

Mass Flow Meter Ar 20slm I2C Downmount

Mass/Liquid Flow Sensors

Nr. Zamówienie: 298812
Producent: SENSIRION
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową

SFM4100-AR-L (1-100685-02) SENSIRION  
SFM4100-AR-L (1-100685-02)

Mass Flow Meter Ar 20slm I2C Legris Carstick

Mass/Liquid Flow Sensors

Nr. Zamówienie: 298813
Producent: SENSIRION
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową

SFM4100-CO2-D (1-100889-02) SENSIRION  
SFM4100-CO2-D (1-100889-02)

Mass Flow Meter CO2 20slm I2C Downmount

Mass/Liquid Flow Sensors

Nr. Zamówienie: 298814
Producent: SENSIRION
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową

SFM4100-N2O-D (1-100886-02) SENSIRION  
SFM4100-N2O-D (1-100886-02)

Mass Flow Meter N2O 20slm I2C Downmount

Mass/Liquid Flow Sensors

Nr. Zamówienie: 298816
Producent: SENSIRION
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową

SFM4100 O2 Legris (1-100686-02) SENSIRION  
SFM4100 O2 Legris (1-100686-02)

Czujnik przepływu masy O2, 0...20slm I2C

Mass/Liquid Flow Sensors

Nr. Zamówienie: 234450
Producent: SENSIRION
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową

SFM4200 (1-101651-01) SENSIRION  
SFM4200 (1-101651-01)

Mass Flow Meter Air/O2 160slm I2C Downmount

Mass/Liquid Flow Sensors

Nr. Zamówienie: 298819
Producent: SENSIRION
Zamawiam:
 • Włożyć do koszyka
 • Wyślij zapytanie
 • Dodać do ulubionych
 • Obserwować
 • Dodaj produkt do porównania
Pobierz ofertę cenową
Pliki cookie pomagają nam w świadczeniu usług. Korzystając z naszych usług, wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookie.
OK Więcej informacji