28 lat na rynku
Oddziały w 7 krajach
Klienci z ponad 100 krajów
Wsparcie od prototypu aż po produkcję

Program lojalnościowy PREMIUM

Dziękujemy, że wybrali Państwo nasz OnlineShop. Dla naszych stałych klientów, którzy dokonują zakupów w naszym OnlineShop-ie, mamy przygotowany program lojalnościowy PREMIUM. Prosimy uważnie przeczytać następujące warunki ogólne.

I. Warunki ogólne:

Zasada programu lojalnościowego jest bardzo prosta.
 1. Program lojalnościowy PREMIUM (dalej tylko „PREMIUM“) prowadzi spółka handlowa SOS electronic s.r.o., z siedzibą na ul. Pri prachárni 16, 040 11 Košice, SR, REGON: 31 703 186, NIP: SK 2020484158 zapisana w rejestrze handlowym Sądu powiatowego Košice I, dział Sro, nr akt 5791/V. (dalej tylko „spółka“).

 2. Z każdym zakupem w naszym OnlineShop-ie uzyskują Państwo równocześnie punkty, które można zamienić za jedną z wielu ciekawych i wartościowych nagród. Zbierać punkty lojalnościowe mogą wszystkie osoby fizyczne w wieku ponad 18 lat oraz osoby prawne, które zarejestrują się w naszym OnlineShop-ie i aktywnie dokonują w nim zakupów, jeżeli dalej nie jest zaznaczone inaczej.

 3. Z PREMIUM wykluczeni są pracownicy spółki SOS electronic s.r.o., jak również pracownicy dowolnej filii spółki, czy też innej spółki, bliskiej kapitałowo (również poza terytorium Republiki Słowackiej), a także członkowie ich rodzin, o ile spółka nie zdecyduje na podstawie specjalnego wniosku inaczej.

 4. Spółka upoważniona jest, bez wcześniejszego uprzedzenia, między innymi do uniemożliwienia udziału w programie PREMIUM takim osobom fizycznym, które próbują poprzez udział w programie PREMIUM uzyskać inną korzyść, która jest sprzeczna z zasadami uczciwych stosunków handlowych, lub w wyniku ich udziału w programie PREMIUM spółce grozi, czy też już powstała szkoda (w tym utrata przewidywanych zysków).

II. Okres trwania PREMIUM:

Od 1.6.2012 na czas nieokreślony.

III. Jak działa PREMIUM:

 1. Każdy klient zarejestrowany, którego udział w PREMIUM nie jest ograniczony (punkt I. cz. 3 i 4), albo jeżeli jego uczestnictwo w PREMIUM nie zanikło w inny sposób, uzyskuje punkty za swoje zakupy w OnlineShop-ie na podanych dalej warunkach.

 2. Punkty uzyskane za zakupy klient może zamienić za dowolną nagrodę, oferowaną przez spółkę na jej stronie internetowej. Klient bierze pod uwagę, że program PREMIUM jest formą, w jakiej spółka pragnie wyrazić podziękowanie klientom za zrealizowane zakupy, jednak klient nie ma upoważnienia prawnego do przesłania nagrody, ani do wymagania od spółki innej odpłatności z programu PREMIUM.

 3. PREMIUM dotyczy tylko zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego firmy, i tylko na towar przechowywany w naszym magazynie.

 4. Zamówienia składane telefonicznie, faksem, e-mailem, osobiście, lub w inny sposób nie będą zaliczane do PREMIUM.

 5. Ilość przyznanych punktów zależna jest od wartości zamówienia. Niejasności czy błędy w doliczaniu lub kasowaniu punktów rozwiązuje ostatecznie wyłącznie sama spółka, na podstawie wniosku klienta. Decyzję spółki klient będzie uważał za ostateczną, dodatkowych reklamacji w tej samej sprawie spółka nie będzie uwzględniać, o ile sama w uzasadnionych przypadkach nie zdecyduje inaczej.

 6. Za każdych 40 Zł klient otrzymuje 1 punkt (to znaczy, że np. przy zamówieńiu na kwotę 400 Zł klient otrzymuje 10 punktów, a przy zamówieniu na np. 50 Zł tylko 1 pkt.) Punkty za zakup towarów tylko na zamówienie nie są przypisane. Firma zastrzega sobie prawo dany kurs kiedykolwiek zmienić.

 7. Każdy punkt zdobyty w określonych powyżej warunkach można w ograniczonym terminie wymienić na oferowane nagrody. Okres ważności punktów lojalnościowych wynosi 2 lata od daty ich zdobycia. Po upływie określonego powyżej okresu, Członek (klient) traci prawo do wymiany zdobytych punktów na nagrodę i zostaną one odjęte od całkowitej puli punktów na jego koncie.

 8. PREMIUM dotyczy również różnych promocji i wysprzedaży, o ile spółka nie zdecyduje inaczej.

 9. W przypadku cofnięcia zamówienia, albo jego części, z konta zostanie odliczona odpowiednia ilość przyznanych już punktów. Jeżeli klient, w ramach swojego zamówienia online, uzgodni ze spółką, lub z jej przedstawicielem handlowym, ceny towaru odmienne od cen podanych publicznie, pula uzyskanych punktów zostanie zmniejszona o wartość od 50% do 100%, według uznania Operatora Programu PREMIUM (SOS electronic). Zebrane punkty klient może czerpać po częściach, albo jednorazowo, na podstawie własnej decyzji.

 10. Aktualna ilość punktów będzie pokazana zawsze po zalogowaniu się w OnlineShop-ie.

 11. Spółka nie ma obowiązku wysyłania żadnych zawiadomień lub wezwań do wyczerpania zebranych punktów.

 12. Prawo do wykorzystania punktów na zyskanie nagród w PREMIUM powstaje dopiero po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec spółki.

 13. Nazbierane punkty nie można zamienić na gotówkę, nie można ich odstąpić innej osobie jak również nie można ich wykorzystać w formie zniżki przy kupnie innego towaru.

 14. Poszczególne nagrody oferowane w ramach PREMIUM są do dyspozycji na stronach internetowych spółki w części poświęconej programowi lojalnościowemu.

 15. Każda nagroda ma swoją wartość punktową.

 16. Spółka zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, dokonać kiedykolwiek podczas trwania PREMIUM zmian dotyczących wartości punktowej nagród oferowanych w ramach PREMIUM, jak również składu oferowanych nagród.

 17. Wykorzystanie zebranych punktów w formie ich zamiany na nagrody oferowane przez spółkę w ramach programu PREMIUM, można dokonać tylko za pośrednictwem OnlineShop-u. Klient nie jest upoważniony do kasowania wysłanego już do spółki zamówienia, w ramach którego dokonał wyboru nagrody w zamian za swoje punkty z programu PREMIUM.

 18. Na nagrody przesyłane rejestrowanemu klientowi w zamian za punkty z PREMIUM nie jest udzielana gwarancja, wobec takiej nagrody nie upływa żaden okres gwarancji, spółka nie gwarantuje również dokładnego terminu dostawy nagrody do klienta.

 19. W przypadku, kiedy spółka stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu (zwłaszcza w wyniku siły wyższej) nie jest w stanie dostarczyć klientowi wybranej nagrody, po uzgodnieniu z klientem prześle mu inną nagrodę, albo też zostaną mu ponownie doliczone punkty, które wykorzystał na uzyskanie nagrody.

 20. Zarejestrowany klient ma prawo do zwrócenia nagrody na własny koszt, jednak bez prawa do zwrotu związanych kosztów i bez prawa do zapłaty jakichkolwiek innych kosztów i roszczeń. Poprzez zwrot nagrody zarejestrowanemu klientowi nie powstaje prawo do ponownego doliczenia punktów wykorzystanych na uzyskanie zwróconej nagrody, o ile spółka nie zdecyduje inaczej.

 21. Podczas trwania PREMIUM spółka ma możliwość do przygotowania różnych promocji, o których będzie zawiadamiać swoich klientów na stronach internetowych w części poświęconej programowi lojanościowemu.

 22. Trwanie PREMIUM nie jest ograniczone w czasie. Spółka zastrzega sobie prawo ze stosownym uprzedzeniem ogłosić warunki zakończenia PREMIUM. Termin zakończenia, doliczania punktów oraz skończenia ważności niewykorzystanych punktów, zostanie w taki wypadku obwieszczony na stronie internetowej spółki, w części poświęconej programowi lojanościowemu.

 23. W razie konfliktu pomiędzy postanowieniami o warunkach PREMIUM a informacjami z materiałów promocyjnych dotyczących PREMIUM, podane tutaj postanowienia o warunkach programu lojalnościowego, mają zawsze pierwszeństwo.

 24. Osoby, które wezmą udział w rejestracji dla możliwości dokonywania zakupów towaru spółki w ramach OnlineShop-u, oraz korzystania z punktów w ramach PREMIUM, wyrażają swoją bezwarunkową zgodę ze zobowiązaniami wynikającymi z podanych wyżej warunków.

 25. Jakiekolwiek obowiązki i zobowiązania wobec instytucji podatkowych, lub innych instytucji państwowych, wynikające z obowiązującego prawa konkretnego państwa, ponosi w pełnym zakresie odbiorca nagrody.

 26. Operator Programu PREMIUM jest uprawniony do wykluczenia Członka (klienta) z Programu, jeżeli Członek dopuścił się czynu niedozwolonego w związku ze swoim uczestnictwem w Programie lub wobec SOS electronic, a w szczególności: jeśli naruszy prawa do znaku towarowego używanego przez SOS electronic, doprowadzi do poniesienia przez SOS electronic lub innego członka szkody lub innego rodzaju straty, uzyska korzyść lub umożliwi innej osobie uzyskanie korzyści za sprawą naruszenia powyższych postanowień.

 27. Prawo uczestnictwa klienta w programie PREMIUM zanika:
  1. w razie zaniku klienta, który jest osobą prawną (bez względu na następstwo prawne), z dniem zaniku (punkty z jakiegokolwiek powodu doliczone na konto klienta po tym dniu zostaną odliczone bez rekompensaty),
  2. w razie śmierci klienta, który jest osobą fizyczną, z dniem śmierci (punkty z jakiegokolwiek powodu doliczone na konto klienta po tym dniu zostaną odliczone bez rekompensaty),
  3. na podstawie pisemnego wniosku klienta (jeżeli klientem jest osoba prawna, wymagany jest podpis przedstawiciela prawnego) i to w dniu właściwego doręczenia wniosku.

 • Spółka oświadcza, że dane osobowe, które zostały ze strony osób trzecich w ramach OnlineShop-u dobrowolnie podane, wykorzysta tylko w celach związanych z realizacją programu PREMIUM i nie udzieli ich dalszym osobom, za wyjątkiem osób, które bezpośrednio zapewniają dostarczenie nagrody do klienta.

 • Ochrona danych osobowych regulowana jest przez postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • Podanie Państwa danych jest dobrowolne, a spółka jako prowadzący program nie ma podstawy prawnej do ich pozyskiwania. Dane osobowe, które udzielają Państwo spółce za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, muszą być prawdziwe a w przypadku ich zmiany, klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania spółki. W razie nieaktualności podanych danych, po osiągnięciu celu, po podaniu zarzutu, lub w przypadku unieważnienia rejestracji, dane te zostaną usunięte zgodnie z prawem.

 • Pliki cookie pomagają nam w świadczeniu usług. Korzystając z naszych usług, wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookie.
  OK Więcej informacji